-->
Bra UGL-handledare - Mats Bergström Konsult AB

Strength Deployment Inventory Standard Edition

Syfte: Att förstå sin personliga styrka i mellanmänskliga relationer. Förmåga att hantera sig själv samt ökad förmåga att hantera sina relationer.

SDI är ett bekräftat instrument för självkännedom och har använts över hela världen i mer än 25 år för olika sorters träningsaktiviteter. Kursen riktar sig till en bred målgrupp, dels för lag- och organisationsutveckling och dels för individuell träning. Det yttersta målet är att öka produktivitet och effektivitet i organisationen.


Strength-styrka; hjälper människor att komma underfund med sina starka sidor i relation till andra människor under två olika betingelser:
- när allting går bra
- när Du hamnar i en konfliktsituation

Deployment-utveckling; att agera strategiskt eller att göra sig redo för att agera effektivt. SDI ger förslag hur Du kan använda Dina starka sidor för att förbättra sina relationer till andra människor.

Inventory-kartläggning; SDI är en kartläggning (inte ett test) av de egenskaper som motiverar Dig (grunden för hur Du känner Dig och uppträder i olika situationer).

Vad individen kan uppnå med SDI:
- få reda på varför Du gör som Du som Du gör
- de medfödda styrkor Du för med Dig till relationer och roller
- vad det är som orsakar inre konflikter för Dig
- det sätt Du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
- varför Du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det
- hur Du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla
- hur Du relaterar effektivt med olika människor i olika livssituationer
- hur Du accepterar och ger konstruktiv feedback
- hur Du undviker stressade situationer


Vad organisationen kan uppnå med SDI:
- Insikter om var gruppens kollektiva styrka ligger
- Insikter om eventuellt blinda sidor
- Insikter om områden för eventuell konflikt
- Underlag för att förutspå beteendeutveckling i situationer vid konflikt

Kort sagt, högre grad av effektivitet!

Innehåll/genomförande:

- instrumentet SDI Standard Edition som avhandlar motivation, relationer, värderingar och förståelse.
- kunskaper om Relationship Awarness Theory (RAT), teorin om relationsmedvetande, Elias Porter, fil dr.
- deltagarövningar av gruppdynamisk karaktär inklusive feedbackteknik
- handlingsplan för fortsatt utveckling av individ och organisation/lag

Tider: Kursen kan genomföras på ett flexibelt sätt. Den totala kurstiden uppgår till 10-20 timmar exkluderande handlingsplan beroende på vilken kurs som väljs.

Standard Edition kräver 10-12 tim

Premier Edition kräver 20 tim. Premier är en fördjupning av Standard Edition

Handlingsplanen förutsätts kunna tillverkas utan handledning.

Platser: Kursen kan genomföras antingen som internat eller externat enligt överenskommelse mellan beställaren och genomföraren.

Lämpar sig särskilt för organisationer med en ganska fast bemanning.
Sitemap