-->
Bra UGL-handledare - Mats Bergström Konsult AB

Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell som tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor och, med fördel, inom det privata näringslivet. Modellen har vetenskaplig och forskningsmässig bakgrund och kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och även inspirerar och motiverar i syfte att stimulera individens delaktighet, duglighet och kreativitet samt ge personlig omtanke, vilket handlar om att stödja men också att konfrontera i ett utvecklande syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande Ledarskap (UL) ingår:

• Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback
• En teoretisk modell
• En metod för personlig ledarutveckling

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.
Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ett gynnsammare organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i organisationen/gruppen.
Det finns en avgörande skillnad mellan det Utvecklande och det Konventionella ledarskapet, vilket har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionelle ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som hon eller han själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll kan man, när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre.

Genomförandet sker genom förmedling av teorier, arbete i grupper, egen reflektion och förändring av eget ledarbeteende för tillämpning i framtiden.

Övergripande målsättning för Utvecklande ledarskap:

- Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar
- Och med hjälp av modellen Utvecklande Ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av ULL (sammanställning av bedömningsformulären) i syfte att bättre utveckla sig själv och medarbetarna för att på sikt nå högre organisatorisk effektivitet.

Målsättning med grundkursen (två dagar internat)

- Känna till och förstå Ledarskapsmodellen
- Få feedback genom bedömningsformulär
- Utarbeta en personlig utvecklingsplan

Kursens uppläggning:

Den totala kurstiden omfattar tre till fyra månader. Under den perioden genomförs:

- självskattning av eget ledarskap, datorbaserat via Internet
- omgivningens skattning, 360 graders skattningsformulär. Kursdeltagaren utser sex (6) till tio (10) bedömare, vilka gör skattningen datorbaserat via Internet.
- två sammanhängande dagar med utbildning i Ledarskaps- och ledarstilsmodellen, tolkning av skattningen, utformning av egen utvecklingsplan. Utbildningen sker i internatform.
- En dag med uppföljning av egen utvecklingsplan i internatform.
- Fortsatt tillämpning av egen utvecklingsplan i enlighet med övergripande målsättningen för Utvecklande ledarskap.

Kursen riktar sig till chefer/ledare på alla nivåer. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktiskt handling.

Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Kursen handlar om eget nuvarande ledarbeteende och vilka eventuella förändringar som är önskvärda för att erhålla ett ökat organisatoriskt resultat och ökad personlig utveckling för de människor som ingår i organisationen/gruppen.


Sitemap